Jednotná evidence speleologických objektů (JESO)

Nápověda k aplikaci

Nápověda k veřejné části JESO


O JESO

K čemu JESO slouží

Uživatelská práva JESO

Použití Filtru JESO

Použití Mapové aplikace JESO

O JESO ^

Jednotná evidence speleologických objektů (dále jen JESO) představuje ucelený informační systém o krasových a pseudokrasových jevech (přírodní podzemní dutiny – jeskyně, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu a hydrokrasové jevy – ponory a vývěry) na území České republiky.

JESO souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech, především o jejich existenci a podstatných vlastnostech, zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení § 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a pro potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

JESO je vedeno a spravováno jako veřejný registr a slouží pro potřeby orgánů státní správy, odborných organizací i veřejnosti, například pro účely výkonu státní správy, územního plánování, výzkumné činnosti a monitoringu.

Vedením JESO je v souladu s přílohou vyhlášky č. 667/2004 Sb. pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která přitom spolupracuje se Správou jeskyní ČR. AOPK ČR může při vedení JESO spolupracovat i s dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, například s Českou speleologickou společností, o. s.

Zdrojem dat o krasových a pseudokrasových jevech jsou archivní a nově pořizované údaje všech výše jmenovaných  institucí.

K čemu JESO slouží ^

 

Uživatelská práva JESO ^

Uživatelé JESO mají přidělena různá práva přístupu do systému podle níže uvedených rolí.

Superadmin JESO ^

Technická správa JESO ^

Lokální admin JESO ^

Lokální editor JESO ^

Odborný uživatel JESO ^

Anonymní uživatel JESO ^

Tabulka administrátorů JESO ^

 

Jméno a příjmení E-mail Role Poznámka
RNDr. Luboš Stárka jeso@nature.cz Superadmin Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Mgr. Zuzana Stanzelová jeso@nature.cz Superadmin Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Použití filtru JESO ^

Ve formuláři FILTR můžete prohledávat databázi jednotné evidence speleologických objektů. Podmínky lze zadat jako textové řetězce, čísla či výběrem z číselníku. Více podmínek se skládá vždy ve formátu AND = A SOUČASNĚ PLATÍ.

Pozor! Syntaxi výběrových podmínek ve formátu AND je třeba volit obezřetně, neboť každá zadaná podmínka výrazně omezuje množinu výsledků. Pokud zadáte hodně podmínek, vystavujete se riziku, že výsledkem filtru je prázdná množina.

Výběr z textových číselníků ^

Výběr z textových číselníků má dvě možnosti:

Příklad použití:

Vrátí Typ krasového jevu Jeskyně.

Výběr z textového řetězce ^

Výběr pomocí textových řetězců má dvě možnosti

Příklad použití:

 

Vrátí Název krasového jevu např. Amatérská jeskyně, ale i Dezertérská apod.

 

Výběr z numerických hodnot ^

Výběr pomocí numerických hodnot má pět možností:

Příklad použití:

 

Vrátí jeskyni s denivelací větší než 100 m.

 

Použití mapové aplikace ^

Pro zobrazení polohy karsologického prvku lze použít mapovou aplikaci s těmito ovládacími prvky:

 
Zvětšení výřezu tažením nebo kliknutím tlačítka myši
Zmenšení výřezu tažením nebo kliknutím tlačítka myši
Posun výřezu tažením myší
Zvětšení výřezu na území ČR